2017./2018.m.g. gada galvenie uzdevumi

 1. Mērķtiecīgi sekmēt izglītojamo runas attīstību integrētajās rotaļnodarbībās un ārpusnodarbību laikā:
  1. turpināt īstenot grupu skolotāju un logopēda regulāru sadarbību pareizas runas veidošanā;
  2. pilnveidot 4-7 gadus vecu bērnu stāstītprasmi, prasmi veidot aprakstošus stāstus, nostiprināt prasmi sacerēt radošus stāstus;
  3. vingrināt roku sīkās muskulatūras attīstību saistībā ar ritmisku runu;
  4. valodas attīstības veicinošu tematisku pasākumu organizēšana (dzejas rīts bērniem “Saulītei ir tāda vara!”, valodas svētki “Tince grib mācīties”, dramatizāciju rotaļu organizēšana, intereses veidošana par teātri).
 2. Pilnveidot izglītības iestādes vadības, pedagogu un skolotāju palīgu profesionālo kompetenci un paaugstināt atbildību izglītības kvalitātes nodrošināšanā:
  1. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes noteikšana;
  2. skolotāju palīgu kvalifikācijas celšana, organizējot tikšanos ar iestādes psiholoģi vienu reizi mēnesī;
  3. pedagogu savstarpēja sadarbība tematisko pasākumu izstrādāšanā un organizēšanā.
 3. Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, kopt iestādes un novada tradīcijas, iesaistīties valstiski nozīmīgos notikumos un aktivitātēs:
  1. “100 Labo darbu maratons”, gatavojoties Latvijas valsts simtgadei un atspoguļojot tā norisi iestādes mājas lapā;
  2. radīt interesi par latviešu tautas tradīcijām, svētkiem un sabiedriskās dzīves norisēm;
  3. mērķtiecīgi apgūt tautasdziesmas, atbilstoši gadskārtu svētkiem, norisēm dabā vai nedēļas tēmai.

2017./2018.mācību gada galvenie uzdevumi apstiprināti

pedagoģiskās padomes sēdē Nr.1 - 2017.gada 14.septembrī


Pedagoģiskās padomes sēde Nr.2 - 2018.gada 17.janvārī

Pedagoģiskās padomes sēde Nr.3 – 2018.gada 15.maijā